W tym artykule przyjrzymy się projektowaniu modeli w prostej aplikacji. Przedstawię tutaj podstawowe relacje między nimi oraz komendy, dzięki którym można wygenerować modele z gotowymi migracjami do wykonania.

Przyjmijmy, że mamy aplikację z trzema modelami: Map, Tag, Marker oraz User.
User może dodawać wiele Map, Mapa posiada wiele Tagów oraz wiele Markerów. Jeden Tag może być przypisany do wielu Map. Marker należy tylko do jednej mapy. Kiedy usuniemy mapę, chcemy by markery, które zostały do niej dodane również zostały usunięte.

Na podstawie tego opisu klarują nam się następujące relacje:

class User
 has_many :maps
end

class Map
 belongs_to :user
 has_many :markers, dependent: :destroy
 has_and_belongs_to_many :tags
end

class Tag
 has_and_belongs_to_many :maps
end

class Marker
 belongs_to :map
end

Aby nie pisać wszystkiego ręcznie, możemy wykorzystać railsową komendę rails generate, by wygenerować modele i ich pola wraz z relacjami zawartymi między nimi w migracjach, które trzeba wykonać poprzez komendę rails db:migrate. Porządana struktura:

 • User: name, email,
 • Map: name, description,
 • Marker: name, description, lat, lng,
 • Tag: name

Dodatkowo, by relacja has_and_belongs_to_many między tagami, a mapami miała rację bytu, musimy wygenerować migrację z dodatkową tabelą zawierającą kolumny tag_id oraz map_id.

Generowanie modelu User (w tym przypadku nie zawieramy żadnych relacji, musimy dodać je ręcznie):

rails g model User name:string email:string

Migracja, którą otrzymaliśmy: db/migrate/__timestamp__create_users.rb:

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :name

   t.timestamps
  end
 end
end

a w pliku app/models/user.rb dodajemy linię has_many :maps

class User < ApplicationRecord
 has_many :maps
end

Mapy:

rails g model Map name:string description:text user:references

Pole description definiujemy za pomocą identyfikatora text, by mieć możliwość wpisywania dłuższych ciągów znaków niż w name. Dzięki user:references, do tabeli maps zostanie dodana kolumna user_id, na podstawie której będziemy mogli sprawdzić, który użytkownik stworzył daną mapę.
Powyższa komenda generuje nam model Map z dodaną relacją belongs_to :user, dodajmy jeszcze pozostałe:

class Map < ApplicationRecord
 belongs_to :user
 has_many :markers, dependent: :destroy
 has_and_belongs_to_many :tags
end

Tagi:

rails g model Tag name:string

modyfikujemy, by zawierały relację z mapami.

class Tag < ApplicationRecord
 has_and_belongs_to_many :maps
end

Wspomniana dodatkowa tabela na połączenie Map z Tagami:

rails g migration CreateJoinTableMapTag maps tags

w wyniku której otrzymujemy następującą migrację:

class CreateJoinTableMapTag < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_join_table :maps, :tags do |t|
   t.index [:map_id, :tag_id]
  end
 end
end

Markery:

rails g model Marker name:string description:text lat:float lng:float map:references

Tutaj pola lat i lng są typem Float. Tzn. liczbą zmiennoprzecinkową, ponieważ współrzędne geograficzne często mają rozwinięcie do kilku liczb po przecinku. Np. współrzędne Krakowa:
lat: 50.0646501, lng: 19.9449799.
map:references oczywiście dodaje nam relację belongs_to :map (zwróć uwagę na liczbę pojedynczą w map - ponieważ należy do jednej i tylko jednej mapy).

W tym momencie mamy gotowe modele oraz migracje. Czas na komendę rails db:migrate!
Po migracji możemy uruchomić railsową konsolę i sprawdzić, czy wszystko działa. Sprawdź, co zwraca konsola, kiedy wykonasz poniższe kroki:

$ rails console
irb 1> user = User.new(name: 'Joe')
irb 2> user.save
irb 3> user.maps.create(name: 'Map1', description: 'My favourite places in Cracow')
irb 4> map = user.maps.first
irb 5> map.tags.create(name: 'cities')
irb 6> map.markers.create(name: 'Cracow', lat: 50.0646501, lng: 19.9449799, description: 'The center of Cracow')
irb 7> map.markers.count
irb 8> user.maps.create(name: 'Second map', description: 'My favourite places to camp')
irb 9> map2 = user.maps.find(2)
irb 10> map2.tags << map.tags.first
irb 11> map.destroy
irb 12> Marker.all

Jak widać, nasze założenia zostały spełnione:

 • nowo stworzony User(1, 2) może dodawać Mapy (3),
 • Mapa posiada Tagi(5) oraz Markery(6, 7),
 • Tag może zostać dodany do więcej niż jednej Mapy(8, 9, 10),
 • Marker należy tylko do jednej mapy. Jeśli wykonamy instrukcje z poprzedniego punktu, jednak zamiast Tag użyjemy Marker, marker dodany do pierwszej mapy zostanie przeniesiony do drugiej,
 • Markery dodane do mapy zostają usunięte wraz z Mapą (11, 12).

ActiveRecord Associations

W Railsach mamy więcej relacji, niż te, które zostały tu wymienione, a mianowicie:

Pozdrawiam,
R